Regulamin sklepu KubekContigo.pl

Spis treści:
1. Postanowienia ogólne
2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych
3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
5. Sposoby płatności
6. Koszt, termin i sposoby dostawy
7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Prawo odstąpienia od umowy
10. Postanowienia końcowe

Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dotyczący towarów.

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kubekcontigo.pl prowadzony jest przez firmę:
Red Bird sp. z o.o.
Lublinek 49
93-469 Łódź
NIP: 727 27 87 727
KRS: 0000438905
Adres e-mail: sklep@kubekcontigo.pl
Tel. +48 42 650 54 39
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:

1.3.1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. Sklep internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.kubekcontigo.pl.
1.3.11. Sprzedawca; Usługodawca - Red Bird sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Lublinek 49; 93-469 Łódź) KRS: 0000438905, NIP: 727 27 87 727, adres poczty elektronicznej: sklep@kubekcontigo.pl.
1.3.12. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.3.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Zalecana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
3.3.5. Zalecane włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz obsługi Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.4.2. Sprzedawca dopuszcza potwierdzenie Zamówienia przez Klienta. W takim przypadku należy kliknąć na nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia link weryfikujący, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęciem do realizacji.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5. Sposoby płatności
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1. Bank: Raiffeisen Bank Polska SA.
5.1.3.2. Numer rachunku: 86 1750 0012 0000 0000 1100 1653.

5.1.4. Płatności elektroniczne

5.1.4.1. Za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj
Dotpay.pl – spółka DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
5.1.4.2. Za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj
PayU.pl - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
5.1.4.3. Za pośrednictwem serwisu PayPal.pl
PayPal.pl - Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu (oddział w Polsce: al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, Polska)

5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta agenta wymienionego w pkt. 5.1.4.
5.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.
6.1.2. Paczkomaty InPost
6.1.3. Przesyłka pocztowa
6.1.4. Odbiór osobisty

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu.
6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kubekcontigo.pl lub też pisemnie na adres: Franciszka Plocka 7, 94-106 Łódź.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem wewnętrznego systemu RMA na Koncie w Sklepie Internetowym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zwroty@kubekcontigo.pl czy też pisemnie na adres:
Red Bird sp. z o.o.
"Dział reklamacji"
Franciszka Plocka 7
94-106 Łódź
Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego produktów stanowi Załącznik nr. 2 do Regulaminu.
8.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres:
Red Bird sp. z o.o.
"Dział reklamacji"
Franciszka Plocka 7
94-106 Łódź
8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kubekcontigo.pl lub też pisemnie na adres: Lublinek 49; 93-469 Łódź.
8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

8.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

8.3.1.1. DotPay S.A. – formularz kontaktowy; tel.: +48 (12) 688 26 00; fax.: +48 (12) 688 26 99; e-mail: biuro@dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
8.3.1.2. PayU S.A. – formularz kontaktowy; tel.: +48 (61) 630 60 05; fax.: +48 (61) 630 61 05; e-mail: pomoc@payu.pl; adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska.
8.3.1.3. PayPal - formularz kontaktowy; tel.: 801 38 66 86; adres korespondencyjny: al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, Polska.

9. Prawo odstąpienia od umowy
9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
Oświadczenie można wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zwroty@kubekcontigo.pl czy też pisemnie na adres:
Red Bird sp. z o.o.
"Zwroty"
Franciszka Plocka 7
94-106 Łódź
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny podany przez konsumenta sposób.
9.5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia Produktu.
9.6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
9.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3. Rozstrzyganie sporów:

10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostają poddane właściwemu sądowi.

IdoSell Trusted Reviews
4.86 / 5.00 7 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-12-04
Fast delivery, precision packed.
2023-07-25
Fast Shiping, tracking number, good comunication
pixel