Regulamin kodów rabatowych "newsletter"

REGULAMIN akcji „Kod rabatowy za zapis do Newslettera”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Organizatorem akcji „Kod rabatowy za zapis do Newslettera” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”)

jest firma Red Bird Lublinek 49 93-469 Łódź prowadzący sklep internetowy www.kubekcontigo.pl

 

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania z Akcji promocyjnej.

Newsletter zawiera informacje o produktach, nowościach, konkursach Sklepu Internetowego.

 

2.Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Przesyłanie treści o charakterze handlowym odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Uczestnika, o czym mowa szerzej Regulaminie

 

3-.klep internetowy „www.kubekcontigo.pl , platformą umożliwiającą Uczestnikom (zdefiniowanym niżej) zapoznanie się z jego ofertą. Organizator jako Usługodawca udostępnia Uczestnikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.kubekcontigo.pl w zakładce: Regulamin.

 

§ 2 Miejsce Akcji promocyjnej

 

Akcja promocyjna prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.kubekcontigo.pl.

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

 

W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy , którzy spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” }

 

§4 Zasady Akcji promocyjnej 1.

 

Uczestnik po zapisie na Newsletter uprawniony jest do otrzymania kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2.

2. Aby otrzymywać Newsletter oraz Kod rabatowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, trzeba zapisać się na Newsletter poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w dedykowanym polu na formularzu i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkbox’a). Uczestnik w polu do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Uczestnik). Uczestnik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki Newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Uczestnika linku aktywacyjnego, wygenerowanego w ścieżce zapisu, co oznacza, że jeżeli Uczestnik nie kliknie w linka aktywującego po wprowadzeniu danych, jego dane osobowe zostaną usunięte po okresie 14 dni.. Uczestnik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

 

3. Organizator zastrzega, że nie każda Akcja promocyjna będzie wiązała się z koniecznością wyrażenia zgód marketingowych przez Uczestnika.

4. Uczestnik na podany przez niego w formularzu adres e-mail, otrzyma unikalny jednorazowy kod uprawniający go do otrzymania rabatu o wartości określonej na stronie/zakładce służącej do zapisu na Newsletter do wykorzystania na etapie koszyka zakupowego (zwanym dalej „Kodem rabatowym” lub „Rabatem”) w Sklepie Internetowym.

 

5.Akcją promocyjną objęty jest cały asortyment wskazany na stronie/ zakładce służącej do zapisu na Newsletter

 

6.Rabat ma zastosowanie tylko do towarów oferowanych w cenie regularnej przekraczająca kwotę 200 zł w koszyku , chyba że co innego wynika z opisu Akcji promocyjnej. Pierwsza część zdania oznacza, że nie można użyć Kodu rabatowego dla produktów, które mają już obniżoną cenę lub objętych inną promocją

 

7.Ważność Kodu rabatowego wygasa w momencie złożenia zamówienia z wykorzystaniem takiego kodu.

 

8.Kod rabatowy jest jednorazowy tzn. że nie może być wykorzystywany wielokrotnie.

 

9.Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym innymi rabatami

 

10.Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.

 

11.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z usługi Newsletter poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz się” w Newsletterze. Każdy przesłany do Uczestnika Newsletter zawiera opcję możliwości rezygnacji z usługi Newsletter

 

12.Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika na warunki niniejszego Regulaminu

 

13.Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji promocyjnej tylko jeden raz. Rezygnacja z usługi Newsletter i ponowna subskrypcja usługi Newsletter nie będzie wiązać się z otrzymaniem kolejnego Kodu rabatowego

 

14.Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Kodu rabatowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość.

 

15. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

§5 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny produktu promocyjnego w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

 

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych .

 

 

§6 Reklamacje

1.Skargi i reklamacje związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu mogą zostać wysłane na adres Red Bird ul. Franciszka Plocka 794-106 Łódź lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@redbird.pl

 

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

 

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu skarżący zostanie poinformowany w formie takiej samej, jak dokonane zgłoszeni

 

§7 Dane osobowe

 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Firma Red Bird Sp z o.o Lublinek 49 93-469 Łódź

 

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: a. za pomocą adresu korespondencyjnego:Red Bird ul .Franciszka Plocka 7 94-106 Łódź (z dopiskiem „Dane osobowe”); b. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: i. adres e-mail: sklep@kubekcontigo.pl i. numer telefonu: 42 6505 439 . W sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl

 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na następujących podstawach prawnych: a. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem informacji handlowych w formie elektronicznej dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL, jak również w konsekwencji otrzymania Kodu rabatowego – czas przetwarzania danych: do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.

 

b. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Organizatora polegającym na przetwarzaniu danych w celach związanych z wysyłką treści marketingowych, ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami bądź przed ich zabezpieczeniem, prowadzeniem bieżących kontaktów, wyjaśnieniami w zakresie złożonej reklamacji, identyfikacją Uczestnika – czas przetwarzania danych: terminy wskazane w przepisach prawa dotyczące przedawnienia roszczeń.

 

c. Art.. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. Umowa w celu realizacji Usługi Newsletter na podstawie niniejszego Regulamin – czas przetwarzania danych: przez czas realizacji Usługi Newsletter.

 

d. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, czy innych zobowiązań publicznoprawnych – czas przetwarzania danych: terminy wskazane w przepisach prawa. 4. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z Usługi Newsletter i otrzymania Kodu rabatowego opisanej w niniejszym Regulaminie. Brak podania danych osobowych w zakresie adresu e-mail nie pozwala na skorzystanie z Usługi Newsletter i otrzymania Kodu Rabatowego

 

5. Podane dane osobowe w zakresie adresu e-mail mogą być udostępniane innym podmiotom, które na rzecz Organizatora świadczą usługi (np. podmioty wspierające działania hostingowe, podmioty wspierające obsługę IT, księgowość, podmioty wspierające wysyłkę newsletterów, informacji handlowych). Dane mogą być ujawniane podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne)

 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 

9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom, w tym nie będą profilowane. 10. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można znaleźć pod niniejszym linkiem: https://zgody.infor.pl/politykaprywatnosci.html

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

 

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy regulaminu Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.kubekcontigo.pl w zakładce: Regulamin.

 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2022 r

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-11
:D
2023-12-04
Fast delivery, precision packed.


pixel