DARMOWA DOSTAWA DPD PICKUP DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ

Regulamin konkursu „Masz to za darmo!”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursu pod nazwą "Masz to za darmo!” (zwanego dalej „konkursem”) określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w konkursie (zwanych dalej jako „uczestnicy”), a także prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora.

2. Organizatorem konkursu jest Red Bird Sp. z o.o. Lublinek, 49, 93-469 Łódź, NIP 7272787727, który działa w imieniu własnym.

3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony https://kubekcontigo.pl/.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.07.2022 i trwa do 31.08.2022

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook, Instagram ani serwisy z nimi związane.

6. Serwisy Facebook, Instagram i serwisy z nimi powiązane są zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki udziału w konkursie.

3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby czy podmioty.

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub przedstawicielami organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób.

5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby stale zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

6. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez spełnienie następujących warunków:

a. zakup dowolnych produktów marki Contigo w jednym z poniższych sklepów organizatora:

i. kubecontigo.pl

ii. kubektermiczny.pl

iii. zabierzkoniecznie.pl

iv. allegro.pl/uzytkownik/SMA_CONTIGO

v. allegro.pl/uzytkownik/Red_Bird

vi. empik.com/sklepy/red-bird,2200,m

vii. morele.net/dostawca/red-bird-3168/

viii. ceneo.pl/sklepy/kubektermiczny.pl-s20056

ix. ceneo.pl/sklepy/kubekcontigo.pl-s21883

b. wykonanie zdjęcia przedstawiającego zakupiony produkt

c. zamieszczenie wykonanego zdjęcia w poście na swoim profilu w portalu Facebook lub Instagram i oznaczenie go hasztagiem #konkurscontigo. Profil Facebook lub Instagram, na którym będzie zamieszczony post, musi mieć status publiczny. Również post konkursowy musi mieć status publiczny

d. wypełnienie i przesłanie (poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ) formularza zawierającego również pole akceptacji niniejszego regulaminu:  https://app3.salesmanago.pl/mscf/slswjhld16a7j9ih/default/Konkurs_Contigo.htm

e. akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie komunikacji marketingowej organizatora na adres e-mail podany w formularzu

§3

NAGRODY

1. Nagrody przyznawane w konkursie mają formę finansową - zwrot wartości produktu kupionego na jednej ze stron wymienionych §2 pkt 7a niniejszego regulaminu i pokazanego na swoim profilu Facebook lub Instagram

2. W każdym miesiącu trwania konkursu nagrody otrzymają 3 osoby, których zdjęcia przez komisję konkursową zostaną uznane za najciekawsze.

3. Maksymalna wysokość zwrotu dla jednego nagrodzonego będzie wynosiła 300 zł.

4. Nagroda w formie pieniężnej, po potrąceniu zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % zostanie wypłacona na numer konta podany przez zwycięzce w wiadomości mailowej.

5. Przelew zostanie wykonany przez organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

6. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca jest zobowiązany do wysłania danych konta bankowego organizatorowi konkursu w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.

7. W przypadku niespełnienia powyższych warunków uczestnik traci prawo do nagrody. W tej sytuacji nagroda nie przechodzi na żadnego innego uczestnika konkursu.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w formie wiadomości mailowej wysłanej do zwycięzców przez organizatora oraz w postaci filmu opublikowanego przez organizatora na kanale „Pan Contigo” (https://www.youtube.com/channel/UCd30GmVJPtby3u5aK-h0Zng).

9. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostaną przyznane nagrody.

10. Nagroda zostanie przyznana przez komisję konkursową, w skład której wejdzie jeden z członków zarządu Red Bird Sp. z o.o. oraz jedna wyznaczona przez niego osoba.

11. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w oparciu o jawne głosowanie.

12. Pod ocenę Komisji Konkursowej będą brane zdjęcia opublikowane przez uczestników od 1 do 30 dnia danego miesiąca konkursowego.

§4

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora jego pracy konkursowej do potrzeb marketingowych organizatora. W szczególności oznacza to zgodę na bezpłatne, nieograniczone wykorzystywanie pracy konkursowej uczestnika:

a. w drukowanych materiałach promocyjnych organizatora

b. w mediach społecznościowych na profilach organizatora

c. na stronach internetowych organizatora

d. w komunikacji mailingowej organizatora

e. w prezentacjach multimedialnych organizatora

f. w materiałach wewnętrznych organizatora

2. Jeśli na pracy konkursowej znajduje się wizerunek uczestnika, biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na jego nieograniczone, bezpłatne wykorzystanie w miejscach, o których mowa w §4 pkt 1.

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zdjęcie konkursowe jest wykonane przez niego oraz że posiada do niego pełnię praw autorskich.

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator

3. Uczestnikowi konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wglądu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje mu także, w każdym czasie, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co oznacza pozbawienie uczestnika możliwości udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w konkursie.

§6

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@redbird.pl.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie w wiadomości mailowej opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez organizatora konkursu.

4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora konkursu nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi konkursu na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w konkursie, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby organizatora konkursu.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin konkursu „Masz to za darmo!” jest publicznie dostępny na stronie: https://kubekcontigo.pl/konkurs-masz-to-za-darmo-regulamin-cabout-pol-543.html

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu.

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania konkursu

c. zmiana sposobu przeprowadzania konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi

3. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację pod adresem: https://kubekcontigo.pl/konkurs-masz-to-za-darmo-regulamin-cabout-pol-543.html

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu poczty elektronicznej uczestnika oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubekcontigo.pl/Regulamin-sklepu-KubekContigo-pl-cterms-pol-58.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2022 i obowiązuje do 31.08.2022

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-11
:D
2023-12-04
Fast delivery, precision packed.


pixel